Leerlingenreglement

Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre -SMOOG-

Artikel 1 Algemeen
1.1. De leerling dient lid te zijn van een muziekvereniging in Oost Gelre
1.2. Aanmelding vindt plaats door invullen van het inschrijfformulier op de website. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing.
1.3. De muzieklessen worden door SMOOG verzorgd door professionele docenten. Deze docenten zijn zelfstandig. De docenten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de muzikale inrichting en uitvoering van de lessen en communicatie over de voortgang van de leerling. De rol van SMOOG bij de muzieklessen is beperkt tot het bieden van ruimtes voor de lessen en de algehele coördinatie van het opleidingsprogramma

Artikel 2 Duur van het cursusjaar en vakanties
2.1 Het leerjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de vakanties in het basisonderwijs van de gemeente Oost Gelre.
2.2. Het aantal lessen bedraagt 35. De werkwijze is afhankelijk van het instrument en docent en wordt door de docent in overleg met het stichtingsbestuur bepaald. Het aantal gegeven lessen wordt door de docent bijgehouden. De docent kan eventueel een roosterwijziging maken.

Artikel 3 Aanmelden/afmelden/wijzigingen
3.1. Aanmeldingen gelden voor het gehele cursusjaar. Tussentijdse beëindiging, dan wel opzegging gedurende de looptijd van het cursusjaar is uitgesloten. Afmeldingen geschieden vóór 1 juni voorafgaand aan een nieuw cursusjaar per email info@smoog.nl of via het afmeldformulier op de website.
3.2. Aanmelding betekent niet altijd plaatsing. Beslissing over plaatsing berust bij de docent in overleg met stichtingsbestuur. Aangemelde leerlingen worden door de docent benaderd voor een eerste lesafspraak. Indien een cursist op advies van de docent de lessen dient te staken, wordt dit in overleg met het stichtingsbestuur bepaald.
3.3. De leerling/ouder/verzorger dient adreswijzigingen, wijzigingen van bankgegevens en overige relevante zaken tijdig aan info@smoog.nl door te geven.

Artikel 4 Absentie leerling en docent
4.1 Bij verzuim van de leerling, vervalt de les. De leerling informeert zelf de docent. Er rust geen verplichting tot het inhalen van de lessen. Er vindt geen teruggave van lesgeld plaats.
4.2. Indien de docent verhinderd is om les te geven, worden lessen op een door de docent nader te bepalen tijdstip ingehaald of zorgt de docent waar mogelijk voor vervanging. De docent brengt de leerling zelf op de hoogte van de uitval.

Artikel 5 Lesgeld
5.1. Het lesgeld voor leerlingen wordt jaarlijks door de stichting vastgesteld en per email of website bekendgemaakt. Boven de leeftijd van 21 jaar kan BTW in rekening gebracht worden.
5.2. De kosten van theorie- en praktijkexamens zullen afzonderlijk berekend worden, waarbij een vereniging eventueel een bijdrage van 50% kan doen. De kosten van instrumenten en lesmateriaal zijn voor rekening van de leerling.
5.3. Bij inschrijving verplicht u zich het lesgeld per automatische incasso te betalen. Het machtigingsformulier voor automatische incasso is verwerkt in het inschrijfformulier. Het lesgeld wordt automatisch afschreven in 4 termijnen, rond de 25e van de maand (per augustus, oktober, januari en april)
5.4. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt de gehele vordering ineensopeisbaar, en komen wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.
5.5. Indien financieel bezwaarlijke omstandigheden kan de betalingsplichtige mogelijk een beroep doen op een aantal regelingen voor een bijdrage in het lesgeld (minima). Nadere informatie daartoe kan de betalingsplichtige opvragen bij de gemeente of Fynder.

Artikel 6 Klachtenregeling
6 .1. In geval van een klacht wordt in eerste instantie getracht dit op te lossen tussen de leerling/ouder/verzorger en de docent.
6.2. In het geval dit niet slaagt zal er worden getracht door bemiddeling van SMOOG tot een oplossing te komen. De klacht zal geregistreerd worden bij SMOOG. In het geval dit niet slaagt wordt de klacht besproken in het bestuur van de stichting en zal een bindende oplossing worden bepaald.

Artikel 7 Privacy/AVG
7.1. De leerling/ouder/verzorger en de muziekvereniging worden door de docent op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling. Deze informatie wordt door partijen met grote zorgvuldigheid behandeld.
7.2. SMOOG kan beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan lessen/activiteiten van SMOOG, in de breedste zin van het woord, geeft de leerling/ouder/verzorger automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen gebruik door de muziekschool tijdens deze activiteiten van de leerling gemaakt beeld- en geluidmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij de leerling/ouder/verzorger uitdrukkelijk en per mail aan info@smoog.nl heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.
7.3. SMOOG heeft een privacyverklaring opgesteld die altijd is op te vragen, maar ook aanwezig is op de website.

Artikel 8 Overige bepalingen
8.1. De docent behoudt zicht het recht voor om in gevallen van wanprestatie, dan wel wangedrag van de leerling met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen. De leerling of diens ouders, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De betalingsverplichtingen komen hierdoor niet te vervallen.
8.2. SMOOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten waarmee leerlingen te maken krijgen vanwege een ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen/activiteiten. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin de wettelijke aansprakelijkheid van de docent wordt vastgesteld. Ook stelt de stichting zich niet aansprakelijk voor afspraken die gemaakt zijn tussen docent en leerling of vereniging en leerling.
8.3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SMOOG.

Artikel 9 Ingangsdatum en ondertekening inschrijfformulier
9.1. Dit regelement treedt in werking met ingang van 31 maart 2021.