Privacyverklaring

Privacy Verklaring Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre -SMOOG-

Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • alleen gegevens uitwisselen met derde partijen als dit noodzakelijk is;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen
Persoonsgegevens worden door SMOOG verwerkt ten behoeve van de volgende rechtsgronden:

 • het uitvoering geven aan de overeenkomst voor het volgen van muzieklessen;
 • administratieve doeleinden; – omdat we daar toe wettelijk verplicht zijn,
 • wij (of derden) een gerechtvaardigd belang hebben om relatie te onderhouden met u,
 • wij (of derden) een gerechtvaardigd belang hebben u te kunnen uitnodigingen,
 • wij van u (of van uw ouders) toestemming hebben om de gegevens te verwerken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt SMOOG de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres, woonplaats, mobiel nummer, emailadres, geslacht, geboortedatum,
  bankrekeningnummer, van welke vereniging u lid bent en welk instrument u bespeelt.

Daarnaast vraagt SMOOG informatie over resultaten/beoordeling van activiteiten/evenementen en voortgang van gevolgde of te volgen examens. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We werken met partijen die voldoen aan de AVG-wetgeving. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: zolang als u met ons een overeenkomst of andere overeenkomst hebt tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Muziekonderwijs Oost Gelre van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze vrijwilligers en betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Website
Op de website SMOOG.nl zullen uitsluitend functionele cookies gebruikt worden, voor het beter laten werken van de site. Er zullen geen gegevens worden verzameld zoals Facebookpixel of Google Analytics.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassing privacyverklaring
Deze verklaring is van 1 februari 2021. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op: info@smoog.nl